آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

2ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید