محمدبن سیرین گوید :

اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد ، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که صلوات بسیار داد ، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد ، سنت رسول به جای آورده باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 8
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید