محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که صندل داشت ، دلیل است که مردم مدح و ثنای او گویند . اگر بیند که صندل سفید داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت بیند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن صندل به خواب بر سه وجه است . اول : ثنا و آفرین . دوم : خیرو برکت . سوم : جاه و حرمت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید