بار خرما

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که طلع داشت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند که آن طلع خورد ، دلیل مال و نعمت است . اگر بیند طلع بسیار داشت و می خورد و به کسی نمی داد ، دلیل که پادشاه مال او را به غضب بستاند . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن طلع بر سه وجه است . اول : فرزند . دوم : نعمت . سوم : مال .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید