محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در خنه طنبور می زد ، دلیل که خبر مصیبت شنود . اگر بیند طنبور بشکست ، دلیل که توبه کند . اگر بیماری بیند طنبور می زد ، دلیل که آخر عمر او بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر طنبور به کسی داد ، دلیل که غم از آن کس به وی رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید