اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم ، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد . اگر طوق را آهنین دید ، دلیل بر فساد دین است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که طوق درگردن داشت ، دلیل است که دعوی به دروغ گوید .

جابرمغربی گوید :

اگر درخواب طوق زرین بیند ، دلیل بر ولایت است . اگر مسین یا آهنین باشد ، دلیل که با کسی خصومت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن طوق درخواب بر سه وجه است .

اول : حج گذاردن ( به حج خانه خدا رفتن ) .

دوم : ولایت یافتن ( به فرمانروایی رسیدن ) .

سوم : خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک ( مرافعه و خصومت کردن ) .

اگر در خواب بیند که طوق درگردن داشت ، دلیل است از پادشاه مال یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردن بند باشد و هم النگو . اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا می آویزند و آن را خلخال می نامند . داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می شود جائی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اقامت می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می شود و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی دارد . دختر زیبائی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین روی هم می خورند و صدا ایجاد می کنند و او سنگینی آن همه طلا را احساس می نماید . تعبیر خواب او همان است که در بالا گفته شد . آن دختر زیبا چند ماه بعد با مردی ازدواج کرد که سی و هشت سال از خودش بزرگتر بود و همراه شوهرش به شهری در حاشیه کویر مرکزی رفت . دختر نمی خواست به همسری او در آید ولی مرد ثروتمند با پول هم دختر را راضی کرد و هم پدر و مادر و برادران دختر را خرید . به هر حال مرد همسرش را برد به شهری در حاشیه کویر مرکزی کشور که حشرات گزنده و مارهای خطرناک سمی بسیار داشت . دختر در نامه های خود می نوشت ( شب ها مجبورم روی تختخواب درون پشه بند بخوابم در حالی که پایه های تختخواب را از بیم مار و رطیل و عقرب در آب قرار می دهند ) ملاحظه کنید تعبیر باخواب چقدر تطبیق داشت چرا که دختر هم از زندگی با آن مرد ناراضی بود و هم از اقامت در آن شهر که هر دو ارتباط داشت به پا و طوق که دایره ای مسدود بود . تعبیر داشتن طوق پا یا خلخال همان است که گفته شد ولی النگو تعهد است . چنانچه در خواب ببینید النگوئی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده اید یا اخلاقا مدیون هستید . دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است . داشتن گردن بند انقیاد و اطاعت را می رساند و چنانچه زنی ببیند که گردن بندی از طلا به گردن دارد مجبور به اطاعت از کسی می شود که آن گردن بند را به او هدیه داده . اگر از آهن باشد تعبیر شدید تر است و تالم و تکدر بیشتری به وجود می آود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید