محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند بر وی ظلم رفت ، دلیل که بر ظلم کننده نصرت یابد اگر بیند او بر کسی ظلم نمود ، دلیل که مظلوم بر ظالم ظفر یابد . اگر دید پادشاه بر وی ظلم کرد ، دلیل که از پادشاه مضرت یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند مظلوم بود و کسی بر وی ظلم نکرده بود ، دلیل که او ظالم باشد . اگر خواجه بیند که بر بنده ظلم کرد ، دلیل که آن بنده از آن خواجه در زحمت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید