محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند بر کسی

عاشق

شد ، دلیل که نیازمند و حریص گردد . اگر

عاشق

ی او به چیزی حرام بود ، دلیل بر فساد دین او بود . اگر بیند که از معشوق کام دل یافت ، دلیل منفعتی بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

عاشق

عاشق

شدن : سرخوردگی

دیدن عشاق : شادیهای پنهانی

آیا این مطلب مفید بود؟ 43
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید