محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود ، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی . اگر عالم بود ، علم او زیاده گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود ، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند . اگر بیننده عالم بود ، جاه و بزرگی یابد ، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد ، دلیل است از مردم رشوه ستاند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیننده این خواب ها عالم بود ، بر چهار وجه بود .

اول : بزرگی وبزرگواری .

دوم : عزت واحترام .

سوم : قبول مردم ( مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن ) .

چهارم : ولایت وفرمانروایی یافتن .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید