محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد ، دلیل که کار بسته بر وی گشاده گردد ، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد ، دلیل که آن غایب با مال و نعمت بازآید .

لوک اویتنهاو می گوید :

غایب : برگشت زود هنگام یک فرد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید