تعبیر خواب غریبه | معنی دیدن غریبه در خواب | تفسیر خواب غریبه از نظر معبرین

خواب غریبه

برای خواندن تعبیر خواب غریبه و معنی خواب غریبه از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می کند ، دلالت بر آن دارد که به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانة آن است که یأس و نومیدی در کمین شماست .

2ـ اگر در خواب خود را در جایی غریبه احساس کنید ، نشانة دوستیهای پایدار است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید