منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران اسلامی و قدیمی در مورد غورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم . این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست غورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و در آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاد تشبیه کرده اند . برای نمونه ابن سیرین نوشته : اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود . اگر در خواب غورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت . کلا غورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام ، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند . اگر در خواب ببینید جائی غورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد . اگر ببینید غورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید . اگر غورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید . مثلا جای غورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست . اگر در خواب ببینید که غورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن دارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید . این تعبیر برای زن و مرد یکسان است . اگر ببینید غورباغه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد می گویند . اگر غورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد . چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و غورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب شما می گردد . اگر غورباغه را بر درخت ، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند . خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت : غورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که از او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید . این تعریف در مورد غورباغه در خواب های ما کاملا درست است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید