اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود ، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند غوره خورد ، دلیل که اندوهناک شود . اگر بیند غوره بفروخت و نخورد ، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد . اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند ، دلیل که هیچ اندوهی به وی نرسد و به تاویل بهتری است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید . اگر در خواب ببینید که غوره می خورید غمین می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب حس کنید . اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره مند می گردید . اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهید او را اندوهگین می کنید و اگر در عالم خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که در حق او می کنید . ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند که در جای خود گفتیم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید