جابرمغربی گوید :

آب ها که به وقت زیاد شود ، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود و اگر آبهای بسیار دید که به زمین خورد ، دلیل کند که مردمان عامه آن سال راسلامت و عافیت بود . و اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید ، دلیل کند که در آن سال نعمت و فراخی بود در آن دیار و اگر بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد ، تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید