محمد بن سیرین گوید :

اگر در خواب دید که از کوهی یا از بامی فرود آمد ، دلیل که در بزرگی و مالش نقصان شود . اگر بیند از بلندی به زیر آمد ، دلیل که به قدر بلندی او را نقصان مال بود . اگر بیند از نردبانی ازخشت و گل فرود آمد ، دلیل که دینش به خلل گردد . اگر آن نردبان از سنگ و گچ بود ، دلیل که دین او به نفاق بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید