حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر کنندکان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می کنند :

1 . یقین

2 . قوت

3 . کارصعب و دشوار

4 . همدم و هم صحبت کسی شدن ( ندیمی )

5 . در خدمت مقام مهم شهر بودن ( عمل از جهت رئیس شهر )

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید