آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت .

2ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد .

3ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ، تعبیر خوبی ندارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید