محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که با قافله در راه بود ، دلیل منفعت است اگر مصلح است ، دلیل زحمت است ، اگر مفسد است ، دلیل خیر است . اگر دید در قافله سوار بود ، دلیل که به مراد برسد ، اما اگر پیاده بود و مفلس تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند قافله به سوی خانه رفت ، دلیل که کار بسته به وی گشاده شود . اگر به خلاف این بیند به خلاف است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید