محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند سوی مشرق نماز نمود ، دلیل است میل به دین رسول صلی الله علیه و آله ندارد . اگر بیند رو به قبله نماز کرد ، دلیل است در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید