لوک اویتنهاو می گوید :

کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است

پیام خواب

کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است

: آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد . او باید قبل از انجام برنامه هایش باید صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمیر ناخودآگاهش مایل است تا این بخار از بین برود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این کامروایی شما را باز می گوید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید