منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما گم می شود و مشکلی در زندگیتان پدید می آید که قادر به حل آن نخواهید بود ولی این مشکل حیاتی و بزرگ و خطرناک نیست . مسئله ای است که فکر شما را به خود مشغول می دارد . اگر دیدید قرقره ای دارید که نخ آن جابه جا قطع شده و قادر نیستید یک نخ بلند و دل خواه از آن بگیرید به شما خیانت می شود و کسی در کار شما اشکال می تراشد . اگر دیدید قرقره ای بزرگ دارید خود را در مقابل کاری کوچک و ناتوان احساس می کنید . اگر دیدید قرقره های متعدد دارید در کار خود با تردید و سرشکستگی رو به رو می شوید . اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می کند که در خانواده او را سرزنش می کنند . اگر مردی در خواب ببیند قرقره ای خالی در دست دارد خطایی می کند که نمی تواند به آن جواب بدهد یا زیان مالی می بیند .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن قرقره در خواب ، نشانة به دست آوردن موقعیتهای شعف انگیز در زندگی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید