اگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد ، دلیل است مال بسیار یابد . اگر مغز جوزهندی بیند که با دوشاب خورد ، دلیل که منفعت آن کمتر بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قطایف درخواب بر چهار وجه است . اول : سخن لطیف . دوم : مال حلال . سوم : منفعت . چهارم : نعمت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید