محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که دعای قنون خواند ، دلیل که حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند .

جابرمغربی گوید :

خواندن قنوت در خواب ، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش کارهای دینی از بزرگان .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید