منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد . یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد همین طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حلال گوشت خیر و برکت تعبیر شده است . قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد . قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید قوچی شما را تعقیب می کند ، علامت آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد

2ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا کردن است ، علامت آن است که دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بیشترین تلاش را خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید