لوک اویتنهاو می گوید :

لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید

دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید لال هستید ، علامت آن است که نمی توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می خواهید ، ترغیب کنید . اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید