محمدبن سیرین گوید :

دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت ، دلیل که کارش نیکو شود . اگر دید نام او در آنجا نوشته است ، دلیل که اجلش نزدیک بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لوح که طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است . اول : زیادتی مال . دوم : پسر . سوم : علم . چهارم : هدایت . پنجم : فرمانروایی . ششم : حکمت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید