محمدبن سیرین گوید :

دیدن ماست شیرین ، دلیل منفعت بود و ماست ترش ، دلیل غم و اندوه بود .

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماست درخواب ، دلیل مال است که از سفر حاصل کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن ماست درخواب ، دلیل مال است که از سفر حاصل کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود ، دلیل برمال حلال بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید