محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که ماش پخته خورد ، دلیل که اندکی مال یابد . اگر بیند که ماش خام خورد ، دلیل غم است .

جابرمغربی گوید :

دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام ، دلیل غم و اندوه است . اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آیا این مطلب مفید بود؟ 13
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید