محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند مردم جامه های سفید یا سبز داشتند ، دلیل عیش خوش بود . اگر جامه های دون یاسیاه داشتند تاویلش به خلاف این است . اگر بیند جامه های کبود داشتند ، دلیل مصیبت است و دیدن جامه های فراخ و نو بر مردمان در خواب عیش و فراخی بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید