محمد بن سیرین گوید :

دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود . اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک او است ، دلیل که دین او پاک بود . اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا می‌کرد ، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد . اگر بیند در مرغزار خود می‌گشت ، دلیل که عیش بر وی فراخ شود و عاقبتش محمود بود .

کرمانی گوید :

دیدن مرغزار ، دلیل بزرگی است . اگر بیند در مرغزاری سبز بود و گل‌های شکفته بود به وقت خود آب‌های روان ، دلیل که مرگ او به شهادت بود . اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد ، دلیل که او را با بزرگی صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده . اگر بیند در آن مرغزار گوسفندان بودند ، دلیل که لشگر شاه بی‌وفا باشند . اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد ، دلیل که مال به سختی حاصل کند .

جابر گوید :

دیدن مرغزار ، دلیل زن بود . اگر در مرغزاری سبز شد ، دلیل که زن مستوره بخواهد . اگر آن مرغزار سبز نباشد ، تأویلش به خلاف این است .

حضرت صادق علیه‌السلام فرماید :

دیدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است :

اول : دین .

دوم : اعتقاد .

سوم : معیشت و نظام کار ( معاش و نظم و ترتیب امور ) .

چهارم : پادشاه .

پنجم : مردی بزرگ .

ششم : خیر و منفعت .

هفتم : زن .

هشتم : مراد یافتن ( به مراد رسیدن ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید