دیدن مسجد ابادان ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین . اگر دید مسجدی بنا کرد ، دلیل که با مسلمانان نیکی کند .

جابرمغربی گوید :

دیدن بنا نهادن مسجد ، دلیل زن خواستن است . اگر مسجدی بنا کرد ، دلیل که زنی دیندار خواهد . اگر چراغ مسجد بیفروخت ، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله ، دلیل بر بی دینی است . اگر دوست و روی خود را در مسجد می شست ، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود . اگر دید مسجدی خراب شد ، دلیل که عالمی بمیرد از آنجا . اگر دید جایگاهی ملک او بود ، مسجد شد ، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید با قومی به مسجد رفت ، دلیل که زنی خواهد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت ، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مسجد بر دوازده وجه است . اول : پادشاه . دوم : قاضی . سوم : عالمی بزرگ . چهارم : رئیس . پنجم : امام . ششم : مسجد . هفتم : خطیب . هشتم : موذن . نهم : قیم . دهم : نام نیکو . یازدهم : خیروبرکت . دوازدهم : زن نیکو .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش . چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می دهید . اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد . اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود . اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند . اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عمارت ومسجد دولت بود

دیدن به مسجد رفتن خبر خیر بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید