روغن تازه بود . دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مال حلال است . اگر دید مسکه داشت و بخورد ، دلیل که به قدر آن مال یابد دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مبارکی سال بود و خیر و برکت و دیدن مسکه هر جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل بر مال حلال بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مسکه درخواب بر چهار وجه است . اول : مال حلال . دوم : گواهی دادن راست . سوم : علم و دانش . چهارم : معیشت نیکو .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید