آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را ببینید ، نشانة آن است که روزگاری لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت .

2ـ اگر در خواب حضرت مسیح علیه السلام را در باغی ببینید ، دلالت بر تغییر و تحولات درونی و نیاز به عشقی دور از دسترس دارد .

3ـ اگر حضرت مسیح علیه السلام را در کلیسا به هنگام موعظة بازرگانان ببینید ، نشانة آن است که تلاشهای حقیقی شما به ثمر می رسد و دشمنان شکست می خورند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید