آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است که در اثر حسادت به کارهایی احمقانه دست می زنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با معاون ادارة خود ازدواج می کند ، علامت آن است که برای فرار از تنهایی ، ازدواج خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید