آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است که در کارهایتان با شکست روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب یک معدن هستید ، نشانة آن است که در آینده ثروتمند خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید