آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن ملکه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است .

دیدن ملکه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است که با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 65
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید