منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند . روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

مورچه : کار سود آور

خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید