آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است که حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می کند .

2ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است که از مشکلات زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید