لوک اویتنهاو می گوید :

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن

ناخن

: شرمساری

مولف گوید :

درآمدن

ناخن

یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن

ناخن

در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندک است . سوهان کشیدن و تمیز کردن

ناخن

ها در خواب ، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد . دیدن

ناخن

های شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة خود است . مشاهده‌ی

ناخن

در خواب ، علامت انجام کارهای زیاد است . اگر خواب ببینید که

ناخن

‌هایتان شکسته است ، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید . اگر خواب ببینید

ناخن

‌هایتان را سوهان می‌کشید ، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید