محمدبن سیرین گوید :

دیدن نام گردانیدن ، اگر از نام اول بهتر بود ، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند ، دلیل خیر بود . اگر از نام او بدتر بود ، دلیل فساد است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

نام نیکو با کنیت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این ، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است ، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن ، دلیل شر و فساد است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید