آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که از خطری نجات می‌یابید ، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد . اگر در خواب شخصی را ببینید که از خطری نجات پیدا کرده ، بیانگر آن است که رفتار خوبی با دیگران دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 16
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید