آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به شخصی که نفسی معطر دارد نزدیک می شوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس کسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتی که حتمی به نظر می رسید با شکست مواجه خواهد شد .

اگر در خواب مشاهده کنید که شخصی نفسش بند آمده ، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست می‌خورید .

اگر در خواب احساس کنید شخصی نفس معطری دارد ، به این معنا است که در حرفه‌ی خود پیشرفت می‌کنید .

اگر در خواب نفس بد بوی شخصی را حس کنید ، بیانگر آن است که خطری شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید