لوک اویتنهاو می گوید :

نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی

گروه نوازندگان : دوستان وفادار

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب یک نوازنده‌ی ارگ ببینید ، به این معنا است که دست به کار اشتباهی خواهید زد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید