آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب نوری ببینید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر در خواب مشاهده کنید که جایی روشن ناگهان تاریک می‌شود ، به این معنا است که اتفاق بدی در انتظار شما است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 19
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید