منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد . دیدن بعضی چیزها در خواب ، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید