آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .

اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید .

اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعی احساس وجد و شعف می‌کنید ، به این معنا است که روزهای خوشی را سپری خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید