اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است ، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود . اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت ، دلیل است که از غمها برهد . اگر بیند که وسمه به زن خود داد ، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید