محمد بن سیرین گوید :

پاتیله در خواب دیدن ، کدبانوی خانه است . اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد . اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها ، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید