منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پاره و پارگی ، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد . اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید . یخه پاره به شما بی احترامی می شود . پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد . اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می کنند . اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید . اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می بینید .

لوک اویتنهاو می گوید :

پاره کردن چیزی : خیانت دوست پسر و یا دوست دختر

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‌کنید ، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری انجام دهید ، پاره کردن نامه در خواب نشانه‌ی شنیدن خبر ناگوار است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید