آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

2ـ دیدن پارچ شکسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 9
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید